پروتئین کل مایع مغزی نخاعی

پروتئین پلاسما بطور طبیعی از طریق سدخونی- مغزی به CSF وارد می‌شود. بیش از80% محتوای پروتئینی CSFاز پلاسما منشا می‌گیرد غلظت آن کمتر از 1% مقدار خونی می‌باشد. بیشتر پروتئین‌های پلاسما درCSF نیز وجود دارند.تغییرات پروتئین CSF ارتباطی با پروتئین سرم ندارد کاهش پروتئین سرم سبب کاهش پروتئینCSF نمی‌شود. مقدار طبیعی آن در نوزادان کمتر …

پروتئین کل مایع مغزی نخاعی ادامه »