آزمايش‌هاي حاملگي (Pregnancy tests)

گونادوتروپین جفتی انسان (hCG)، هورمونی است که به وسیله سلول‌های تروفوبلاست جفت، پس از بارور شدن تخمک ترشح شده و اندازه‌گیری آن معمولاًبه منظور نشان دادن حاملگی به کار می‌رود. هورمون hCG با وزن ملکولی 46 کیلو دالتون، دارای ساختمان گلیکوپروتئینی بوده و از دو زیرواحد α (آلفا) (متشكل از 92 اسيد آمينه) و β …

آزمايش‌هاي حاملگي (Pregnancy tests) ادامه »