احیای قلبی ریوی

احیای قلبی ریوی تعریف : احیای قلبی ریوی شامل سلسله اعمالی است که برای بازگرداندن عملکرد دوعضو حیاتی ,قلب وریه صورت می گیرد. علل نیاز به احیا ۱- ایست قلبی – توقف ناگهانی عملکرد پمپاژقلب ۲-ایست تنفسی – بعلت اختلال درمرکز تنفس یاراههای هوایی ۳-مرگ ناگهانی قلبی – ناشی ۴-ازبیماریهای قلبی تظاهرات بالینی ایست قلبی …

احیای قلبی ریوی ادامه »