شرایط لازم برای آزمایش پروژسترون

آزمایش پروژسترون Progesterone (روش انجام،تفسیر نتایج)

پروژسترون یک هورمون استروئیدی است که در سلولهای گرانولوزا و سلولهای غلافی جسم زرد ساخته می شود.مکانهای اصلی ساخت هورمون تخمدان، جفت و بعضی اوقات قشر غده فوق کلیوی در هر دو جنس است جسم زرد منبع اصلی پروژسترون در زنان غیرباردار می باشد. توضیحات درباره این هورمون پروژسترون به همراه استروژن در تنظیم سیکل …

آزمایش پروژسترون Progesterone (روش انجام،تفسیر نتایج) ادامه »