واكنش بين اسپرم و موكوس سرويكال

3-3 واكنش بين اسپرم و موكوس سرويكال در طول دوران قاعدگي، موكوس سرويكال فقط براي مدت كوتاهي (در ميانه سيكل قاعدگي) پذيراي اسپرماتوزوئيدها است كه اين امر ، ناشي از تأثير استروژن مي‌باشد. مدت زماني كه طول مي‌كشد تا اسپرمها به موكوس سرويكال نفوذ كنند در بین خانم‌ها، متفاوت است. همچنين اين زمان، در سيكل‌هاي …

واكنش بين اسپرم و موكوس سرويكال ادامه »