استريليزاسيون و ضدعفونی

استريليزاسيون (Sterilization): استفاده از روش‌هاي فيزيكي يا شيميايي جهت انهدام كلية ميكروارگانیسم‌هاي زنده و اسپورها. گندزدايي (Disinfection): روش فيزيكي يا شيميايي كه بر روي اشياء بيجان مانند وسايل و سطوح محيطي انجام مي‌گیرد تا بيشتر ميكروارگانيسم‌هاي پاتوژن را از بين ببرد. گندزدايي با كيفيت بالا، روشي است كه تمام ميكروارگانيسم‌ها بجز اسپورها را از بين …

استريليزاسيون و ضدعفونی ادامه »