آمفتامین (Amphetamine)

آمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که جزء کلاس فنتیلامین می‌باشد. از جمله آثار مصرف آمفتامین بی‌خوابی، افزایش تمرکز، کاهش خستگی و کاهش اشتها می‌باشد. اصیلترین کاربرد دارویی ترکیبات آمفتامین اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی است داده های فارماکولژیک دسترسی بیولوژیک : ۷۵ تا ۱۰۰ درصد نیمه عمر : ۱۲ تا ۱۳ ساعت اتصال به پروتیین …

آمفتامین (Amphetamine) ادامه »