گزارش کار اندازه گیری اسید اوریک

اندازه گیری اسید اوریک در ازمایشگاه بیوشیمی,اندازه گیری اسید اوریک خون,گزارش کار اندازه گیری اسید اوریک اسید اوریک به عنوان محصول نهایی کاتابولیسم پورینها در انسان میباشد که تحت اثر آنزیم گزانتین اکسیداز از متابولیتهایی واسط چون هیپوگزانتین و گزانتین تشکیل میشود. در برخی از پستانداران اسید اوریک تحت اثر  اوریکاز مجددا تجزیه شده و …

گزارش کار اندازه گیری اسید اوریک ادامه »