گزارشکار اندازه گیری سدیم پتاسیم به وسیله فلیم فتومتر

اندازه گیری سدیم و پتاسیم با فلیم فتومتر،گزارش کار اندازه گیری پتاسیم،گزازشکار فلیم فتومتری،گزارشکار اندازه گیری پتاسیم عنوان آزمایش:اندازه گیری یون های سدیم (Na+) و پتاسیم(K+) به روش فلیم فتومتری (Flame photometry) در نمونه های مختلف آب. مقدمه: فلیم فتومتر یکی از وسایل الکتریکی است که در اکثر آزمایشگاه ها یافت می شود که از …

گزارشکار اندازه گیری سدیم پتاسیم به وسیله فلیم فتومتر ادامه »