گیاه آپارتمانی سانسیویریا

سانسیویریا ارنبرگی – BLUE SANSEVIERIA SANSEVIERIA EHRENBERGII    : نام علمی RUSCACEAE – روساسه       : خانواده مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری در شمال شرقی آفریقا از جنوب لیبی تا تانزانیا و عمان و عربستان سعودی     : بومی منطقه Blue Sansevieria , Sword Sansevieria , Oldupai , East African Wild Sisal    : نام های دیگر سانسیویریا …

گیاه آپارتمانی سانسیویریا ادامه »