کرمک

  تخم ها می توانند در محیط بیرون بدن در درجه حرارت طبیعی اتاق بمدت ? هفته زندگی کنند . اگر چه تخم ها ممکن است به سرعت بازشده و کرم های جوان ممکن است به طرف روده باریک برگردند . تخم کرم از طریق مدفوع افراد آلوده دفع شده و همراه غذا ، دستها …

کرمک ادامه »