اکینوسیت

اشکال غیر طبیعی RBC

اشکال و مورفولوژی غیر طبیعی و طبیعی گلبول قرمز.اشکال گلبول قرمز,مورفولوژی گلبول های قرمز,گزارش مورفولوژی گلبولهای قرمز,مورفولوژی گلبولهای سفید,شیستوسیت چیست,مورفولوژی wbc,اکینوسیت,مورفولوژی گلبول های سفید حالت نرمال گلبولهای قرمز: نرموسیت(از نظر اندازه) نرموکروم[ از نظر رنگ(مقدار هموگلوبین)] میکروسیت هایپوکروم:شایع ترین شکل ها و نشانه تالاسمی مینور ماکروسیت هایپرکروم:نشانه انمی ماکروسیتی انیزوسیتوز:یعنی اندازه های متفاوت پوئیکیلوسیتوز:یعنی اشکال …

اشکال غیر طبیعی RBC ادامه »

تغییر در شکل گلبول های قرمز

تغییر شکل گلبول های قرمز را در زیر میکروسکوپ به صورت های زیر می توان دید،اکثر تغییرات مورفولوژی گلبول قرمز در بیماریهای مختلف به صورت زیر می باشد. -تارگت سل(Target cell) در حالتی ایجاد می شود که با افزایش سطح غشایی یاخته سرخ همراه باشد.در این گلبول ها مرکز سلول پررنگ تر از حاشیه ان …

تغییر در شکل گلبول های قرمز ادامه »

مورفولوژی گلبولهای قرمز

اشکال گلبول قرمز,گزارش مورفولوژی گلبولهای قرمز,مورفولوژی RBC,شیستوسیت چیست,اکینوسیت,اکانتوسیت,تارگت سل چیست,گلبول قرمز بالا, گلبول قرمز چیست,کاهش گلبول قرمز,شمارش گلبول قرمز,ساختار گلبول قرمز,کار گلبول قرمز,گلبول قرمز در ادرار,مورفولوژی گلبولهای سفید,اشکال گلبول قرمز,اکینوسیت,اکانتوسیت,شیستوسیت چیست,الیپتوسیت,تارگت سل چیست,بور سل,اسپورسل,آنیزوسیتوز به طور کلی به هنگام بررسی مورفولوژیک گلبولهای قرمز در زیر میکروسکوپ، چهار نکته در نظر گرفته می شود: ۱- تغییر …

مورفولوژی گلبولهای قرمز ادامه »