برگ گندمی

گل گندمی

گندمی  –  SPIDER PLANT CHLOROPHYTUM COMOSUM : نام علمی   AGAVACEAE LILIACEAE  – خنجریان – سوسنی ها : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه کلروفیتوم ,سنجاقی, برگ گندمی , Ribbon Plant, Airplane Plant, Spider Plant : نام های دیگر       گندمی: اسم علمی گیاه گندمی Chlorophytum comosum ، از خانواده Liliaceae میباشد. این …

گل گندمی ادامه »

گل گندمی موسلی

گندمی موسلی  –  MUSLI CHLOROPHYTUM TUBEROSUM : نام علمی   AGAVACEAE  – خنجریان : خانواده بخش هایی از آفریقا و هند : بومی منطقه کلروفیتوم , برگ گندمی : نام های دیگر         گندمی موسلی: tuberosum Chlorophytum یک گونه از گیاه گلدار در زیر خانواده agave است و یکی از چند گونه …

گل گندمی موسلی ادامه »