اگر نوزاد نتواند از پستان شیر بخورد چه کنیم؟

اگر نوزاد نتواند از پستان شیر بخورد چه کنیم؟روش شیر دادن نوزاد با فنجان،شیر دادن به نوزاد با دست,دوشیدن شیر پستان با دست،دوشیدن شیر با شیر دوش،نگرفتن سینه مادر توسط نوزاد اگر شیرخوار نتواند از پستان شیر بخورد دوشیدن پستانها دوشیدن پستانها به منظور تغذیه و ذخیره سازی  شیر در مواردی که شرایط شیرخوار و …

اگر نوزاد نتواند از پستان شیر بخورد چه کنیم؟ ادامه »