بوردتلا Bordotella

بوردتلا کوکسی های گرم منفی کوچک و متحرک و یا بی حرکت هستند که به صورت منفرد ، دوتایی و به صورت پلی مورف دیده میشوند. این باکتریها هوازی مطلق می باشند . در رنگ آمیزی تولوئیدن بلو دانه های متاکروماتیک در دو قطب دیده میشوند . این باکتریها فاقد اسپور هستند و کپسول در …

بوردتلا Bordotella ادامه »