ماهی شلمبو یا بوشلمبو

گل خورکها ماهی های دوزیست هستند که در جنگلهای ساحلی شمال شرق استرالیا می توان نمونه هایی از آنها را پیدا کرد، اما آنها جزء حیوانات بومی استرالیا نیستند.   گل خورک ها تنها ماهیانى اند که بیشتر فعالیت هاى عمده خود شامل تغذیه، عشقبازى ودفاع از قلمرو را روى خشکى انجام مى دهند. آنها در راستاى انجام این …

ماهی شلمبو یا بوشلمبو ادامه »