عفونت های تنفسی در کودکان و نوزادان

عفونت های تنفسی در کودکان و نوزادان،نشانه و درمان بیماری استرپتوكوك پنومونيه به عنوان شايع ترين ارگانيسم جدا شده در دوره اول و دومين در دوره دوم مهم ترين ارگانيسمي است كه در عفونت هاي تنفسي كودكان چه اتيت مياني، چه رينوسينوزيت و چه پنوموني مطرح است. مهم ترين جنبه حساسيت آنتي بيوتيكي اين ارگانيسم …

عفونت های تنفسی در کودکان و نوزادان ادامه »