اسینتوباکتر

درمان آسینتوباکت,تشخیص آزمایشگاهی اسینتوباکتر,اسینتوباکتر چیست,اسینتوباکتر pdf,تاریخچه اسینتوباکتر,اسینتوباکتر بومانی,موراکسلا,اسینتو باکتر اسینتوباکتر گروهی از باسیل های گرم منفی که قادر به تخمیر قندها نیستند(None fermenter هستند). به تنهایی عامل بیش از ۳-۱ درصد عفونتهای بیمارستانی می باشند. حدود ۲۵ درصد از افراد بزرگسال این ارگانیسم را در حلق یا پوست خود دارند که پس از بستری شدن در بیمارستان …

اسینتوباکتر ادامه »