سلول داسی شکل (سیکل سل) آزمایش و تشخیص

سلولهای کشیده هلالی یا داسی شکل با انتهای نوک تیز و باریک قابل مشاهده میباشند. سلولهای داسی شکل در گستره رنگ نشده و مرطوب، قابل مشاهده هستند. علت اصلی تشکیل این سلولها، جایگزینی اسیدآمینه والین به جای گلوتامیک اسید در موقعیت ششم زنجیره بتا میباشد. در سلول داسی شکل، شکنندگی مکانیکی افزایش یافته ولی شکنندگی …

سلول داسی شکل (سیکل سل) آزمایش و تشخیص ادامه »