بالانتیدیوم کولی Balantidium coli

کیست بالانتیدیوم کلی,تروفوزوئیت بالانتیدیوم کلی,بالانتیدیوم کولای,بالانتیدیازیس. نام بیماری:بالانتیدیازیس،بالانتیدیوزیس،دیسانتری بالانتیدی شکل و فیزیولوژی بالانتیدیوم کولی کولی بزرگترین پروتوزوای روده انسانی بوده و تنها مژه دار بیماری زای انسان می باشد. تروفوزوئیت های خاکستری مایل به سبز،رنگ ناپذیر و بیضی که ابعاد ان ۶۰ میکرون (۳۰ تا ۱۵۰) در ۴۵ میکرون(۲۵-۱۲۰) است شبیه یک کیسه بوده (بالانتیدیازیس …

بالانتیدیوم کولی Balantidium coli ادامه »