مرور برچسب

تزریق آمپول پنی سیلین فیلم اموزشی

میزانپلی

میزانپلی یا پیچیدن موبا بیگودی : میزانپلی به عمل پیچیدن مو با بیگودی گفته می شود. بیگودی ها درسه سایز موجود می…