آزمایش اوروبیلینوژن در ادرار

اوروبیلینوژن در ادرار صفرا که عمدتاً از بیلی‌روبین کونژوگه تشکیل می‌شود از طریق عبور از سیستم مجاری صفراوی وارد دئودنوم می‌شود. بیلی‌روبین کونژوگه به وسیله روده باریک بازجذب نمی‌شود بلکه با ورود به کولون،‌ با عمل فلور میکروبی روده به اوروبیلینوژن تبدیل می‌گردد. قسمت عمده اوروبیلینوژن از طریق مدفوع از بدن دفع می‌شود. بقیه آن …

آزمایش اوروبیلینوژن در ادرار ادامه »