تشخیص باسیلوس آنتراسیس

باسیل آنتراسیس یا شاربن (روش تشخیص آزمایشگاهی)

باسیل آنتراسیس (شاربن) این باکتری عامل بیماری سیاه زخم میباشد.که بصورت باسیلهای گرم مثبت و طویل که اغلب انها به صورت زنجیر دنبال یکدیگرند قابل مشاهده خواهد بود.و اینکه دارای کپسول پلی پپتیدی از جنس گلوتامیک اسید میباشد. ویژگیهای باسیل آنتراسیس باسیل گرم مثبت، اسپوردار، بی حرکت، هوازی- بی هوازی اختیاری که در بدن حیوان …

باسیل آنتراسیس یا شاربن (روش تشخیص آزمایشگاهی) ادامه »