روش انجام تست اوره آز

تست اوره آز (موارد کاربرد،تشخیص،روش ساخت و کنترل کیفی)

تست اوره آز برای تشخیص توانایی ارگانیسم برای شکستن اوره، با تولید آنزیم اوره آز می باشد. آگار اوره در سال 1946 توسط کریستنسن (Christensen) برای افتراق باسیل های روده استفاده شد. اصول تست اوره آز اوره (Urea) محصول دکربوکسیلاسیون (decarboxylation) آمینو اسیدها می باشد. زمانی که اوره هیدرولیز می شود، CO2 و آمونیاک تولید …

تست اوره آز (موارد کاربرد،تشخیص،روش ساخت و کنترل کیفی) ادامه »