تشخیص آزمایشگاهی کلستریدیوم پرفرنژس

کلستریدیوم پرفرنژس (تشخیص آزمایشگاهی و روشهای تشخیصی)

کلستریدیوم پرفرنژنز که قبلاً به آن کلستریدیوم ولشاي میگفتند، در مدفوع انسان و حیوانات به مقدار زیاد وجود دارد و از آنجا وارد شیر و خاك میگردد. این باکتري در دستگاه گوارش و ادراري تناسلی انسان یافت می شود و برخلاف سایر کلستریدیوم ها بدون حرکت بوده و قطر اسپور بیضی شکل آن (که در …

کلستریدیوم پرفرنژس (تشخیص آزمایشگاهی و روشهای تشخیصی) ادامه »