قارچ فرصت طلب پنموسیستیس جيرووسي

                            تصوير فوق چرخه زندگي گونه‌هاي مختلف پنموسيستيس را نشان مي‌دهد. اين قارچها در ريه پستانداران يافت مي‌شوند و هنگاميكه سيستم ايمني ميزبان ضعيف و ناتوان مي‌شود ايجاد عفونت مي‌نمايند. در اينصورت با تكثير خود (1) اغلب پنموني كشنده ايجاد مي‌شود. فاز …

قارچ فرصت طلب پنموسیستیس جيرووسي ادامه »