تشخیص مایکوباکتریوم

مایکوباکتریوم (روش تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی،انواع گونه ها)

Mycobacteria: مایکوباکتریوم ها گروه بزرگی از باکتری های هوازی یا میکروآئروفیل بدون اسپور و حرکت می باشند. این باکتری ها به علت وجود wax و لیپیدهایی همچون مایکولیک اسید در دیواره، در مقابل اسید مقاوم بوده و لذا Acid-Fast خوانده می شوند. گونه های مایکوباکتریوم مایکوباکتریوم ها دارای گونه های متعددی بوده که تعدادی از …

مایکوباکتریوم (روش تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی،انواع گونه ها) ادامه »