یرسینیا (تشخیص آزمایشگاهی،ویژگی و محیط افتراقی)

تشخیص آزمایشگاهی یرسینیا انتروکولیتیکا,یرسینیا پستیس,یرسینیا راکری,یرسینیا سودوتوبرکلوزیس,عامل طاعون,کمپیلوباکتر,انتروباکتریاسه جنس یرسینیا باسیل های گرم منفی و بدون اسپور می باشند که در نمونه های ترشحات عفونی ( رنگ آمیزی به روش وایسون) به صورت باکتری دو قطبی به رنگ آبی پررنگ و مرکز آن به رنگ آبی روشن مشاهده می شود. که نمای شبیه سنجاق قفلی …

یرسینیا (تشخیص آزمایشگاهی،ویژگی و محیط افتراقی) ادامه »