بیومارکرهای پروتئینی مایع CSF برای تشخیص بیماری آلزایمر (AD)

مایع مغزی نخاعی در تماس مستقیم با فضای خارج سلولی مغز می‌باشد، بنابراین تغییرات بیوشیمیایی مغز در CSF منعکس می‌شود. بدلیل اینکه آسیب شناسی آلزایمر به مغز محدود می‌شود، CSF برای جستجوی تشخیصی شاخص‌های حیاتی بیماری AD بررسی می‌گردد. بیومارکرهای CSFبرای AD جریان پاتولوژیک مرکزی مغز مانند تخریب سیناپسی و آکسونی تجمع بتا- آمیلوئید، با …

بیومارکرهای پروتئینی مایع CSF برای تشخیص بیماری آلزایمر (AD) ادامه »