تشخیص و علائم اریزپیلوتریکس روزیوپاتیه

اریزپیلوتریکس روزیوپاتیه (خصوصیات و روش های تشخیص آزمایشگاهی)

اریزپیلوتریکس روزیوپاتیه باسیل گرم مثبت، اکسیداز و کاتالاز منفي، غیرمتحرک، فاقد اسپور و غیر اسیدفاست است و شبیه لیستریا مونوسیتوژنز است. هوازي و بيهوازي اختیاري بوده و تولید H2S مينماید و با رشد در محیط ژلاتین حالتي شبیه برس لوله شور (Pipe-cleaner effect) ایجاد ميکند. از نظر میکروسکوپی آنها به صورت باسیلهای کوتاه با انتهای …

اریزپیلوتریکس روزیوپاتیه (خصوصیات و روش های تشخیص آزمایشگاهی) ادامه »