بیماری پسودوگزانتوما الاستیکوم

پسودوگزانتوما الاستیکوم اختلال ثانویه ECM ( ماتریکس خارج سلولی ) است که عارضه ی شناخته شده ای است با پاتوژنز نامشخص. شاخص پاتوژنیک ،کلیسفیکه شدن رشته های الاستیک است.دیواره های شریان های کوچکتر و شریانچه ها سفت و کلفت می شوند. که در شریان های کوچکتر منجر به هموستاز مشکل می شود،خصوصا به صورت خونریزی …

بیماری پسودوگزانتوما الاستیکوم ادامه »