تومور استخوان

شایعترین تومورهای اولیه خوش خیم استخوانی، علائم تومور استخوان،تشخیص تومور استخوانی ….   تومور استخوان ممکن است خوش خیم یا بدخیم باشد اکثر تومورهای استخوانی غیرسرطانی هستند. به این تومورها خوش خیم Benign tumor میگویند و به تومورهای سرطانی، تومورهای بدخیم Malignant tumor میگویند. تومورهای خوش خیم معمولاً کشنده نیستند. سلول های تومورهای بدخیم استخوان …

تومور استخوان ادامه »