تره پونما پالیدوم

تره پونما پالیدوم عامل بیماری سیفلیس ، بی هوازی مطلق ، و متحرک میباشد. سرایت این بیماری بیشتر از راه مقاربت صورت میگیرد. برای تشخیص آزمایشگاهی در مرحله اول میتوان از میکروسکوپ زمینه سیاه و ایمنوفلورسنس استفاده کرد و در مراحل بعدی از تست های سرولوژی استفاده کرد. نمونه های مورد آزمایش جهت رنگ آمیزی …

تره پونما پالیدوم ادامه »