لیشمانیا (مشخصات،روش تشخیص،لیشمانیازیس،مورفولوژی)

لیشمانیازیس بیماری مشترک انسان وحیوان است که میزبان مخزن بین حیوانات وحشی است.حیوانات اهلی به عنوان دومین میزبان مخزن به شمار می آیند.این انگل بصورت اماستیگوت درمهره داران وبصورت پروماستیگوت درحشرات دیده میشود. کشف لیشمانیا به عنوان عامل بیماری کالاآزار سال ۱۹۰۳ ویلیام لیشمن و چالز دونو وان اما ستیگوت(۱) را درون ماکروفاژهای افراد مبتلا …

لیشمانیا (مشخصات،روش تشخیص،لیشمانیازیس،مورفولوژی) ادامه »