گزارشکار تعیین درصد استیک اسید در سرکه

  عنوان آزمایش : تعیین درصد استیک اسید در سرکه هدف آزمایش : به دست آوردن درصد استیک اسید موجود در سرکه با استفاده از تیتراسیون  تئوری آزمایش : مقدمه تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری …

گزارشکار تعیین درصد استیک اسید در سرکه ادامه »