آزمایش کشت خلط (روش انجام و تفسیر)

آزمایش خلط bk,تفسیر آزمایش خلط,آزمایش خلط سل,آزمایش خلط ریه,روش انجام کشت خلط,اسمیر خلط چیست,كشت خلط,کشت خلط در سل کشت خلط برای بررسی عفونت باکتریایی و یا قارچی گلو کاربرد دارد. نمونه ای تهیه می شود و رشد میکروب ها در آن بررسی می شود. اگر میکروب ها رشد داشتند، کشت مثبت است. نوع عفونت با …

آزمایش کشت خلط (روش انجام و تفسیر) ادامه »