آزمایش Free PSA

مقدار طبیعی free psa,تفسیر آزمایش psa,نسبت psa به free psa,میزان psa نرمال,آزمایش total psa,میزان free psa,علت پایین بودن psa,آزمایش پروستات چگونه است نام اختصاری: fPSA سایر نام ها: آنتی ژن اختصاصی پروستات توتال، آنتی ژن اختصاصی پروستات آزاد Free PSA, Prostate Specific Antigen, Free Percentage بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل اندازه گیری: …

آزمایش Free PSA ادامه »