تفسیر الکتروفورز پروتئین سرم

آزمایش الکتروفورز پروتئین ادرار

تفسیر الکتروفورز پروتئین سرم,الکتروفورز پروتئین ادرار,الکتروفورز پروتئین ppt,روش الکتروفورز پروتئین,الکتروفورز چیست,افزایش گاماگلوبولین,بتا گلوبولین,الکتروفورز پروتئین های پلاسما نام اختصاری: EPU سایر نام ها: الکتروفورز پروتئین ادرار،  Urine Protein electrophoresis بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  ادرار ۲۴ ساعته و یا رندم صبحگاهی حجم نمونه مورد نیاز: ml 50- 25 شرایط نمونه گیری: نمونه …

آزمایش الکتروفورز پروتئین ادرار ادامه »

آزمایش الکتروفورز پروتئین (روش انجام،تفسیر،شرایط و مقادیر نرمال)

پروتئین‏های سرم دارای بارهای الکتریکی دقیق و گوناگون بوده که می‏توانند توسط الکتروفورز به چندین باند مجزا تقسیم شوند: آلبومین، آلفا ۱- گلوبولین (α۱G)، آلفا ۲- گلوبولین (α۲G)، بتاگلوبولین (βG) و گاماگلوبولین .(γG) در حالات مختلف بیماری­ها، غلظت‏های پروتئین‏های سرم تغییر می‏کنند. الکتروفورز پروتئین سرم و ادرار یکی از اساسی‏ترین مطالعات در تشخیص و تشخیص …

آزمایش الکتروفورز پروتئین (روش انجام،تفسیر،شرایط و مقادیر نرمال) ادامه »