آزمایش روبلا (روش انجام،تفسیر،نرمال)

بالا بودن rubella igg,مقدار نرمال rubella igg,آزمایش rubella در بارداری,rubella igg مثبت,آزمایش cmv igg,آزمایش igg چیست,آزمایش سرخجه قبل از بارداری,تفسیر تست روبلا وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ ، ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﮔﺎوﯾﺮﯾﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺲ روﺑﯽ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ وﯾﺮوس از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ RNA ﺗﮏ رﺷـﺘﻪ ای ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﮐﭙﺴـﯿﺪ ﺑﯿﺴـﺖ وﺟﻬـﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﻟﯿﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ …

آزمایش روبلا (روش انجام،تفسیر،نرمال) ادامه »