اطلاع نداشتن از تخمك گذاری شانس باروری را كاهش می دهد

  هرماه یك تخمك در تخمدان رشد كرده و ازاد شده و به سمت رحم حركت می كند.تخمك بعد از آزاد شدن تنها 14 ساعت برای بارور شدن زمان دارد.  تخمك زمانی كه جدا می شود از لوله های تخمدان به سمت رحم حركت می كند. در این مسیر این شانس را دارد تا بارور …

اطلاع نداشتن از تخمك گذاری شانس باروری را كاهش می دهد ادامه »