اکینوکوکوس گرانولوزوس (مشخصات و مورفولوژی + عکس)

اکینوکوکوس گرانولوزوس یا همان کرم هیداتید ( Hydatid worm ) یا کرم کدوی سگ یک جانور انگل عضو شاخه پلاتی هلمینتس و رده سستود ها است. فرمانرو شاخه رده راسته تیره سرده گونه جانوران پلاتی هلمینتس سستودا سیکلوفیلیده تنیده اکینوکوکوس اکینوکوکوس گرانولوزوس این کرم انگل، در شکل بالغ خود روده ی سگ سانان را آلوده …

اکینوکوکوس گرانولوزوس (مشخصات و مورفولوژی + عکس) ادامه »