طرز ساخت اسید سولفوسالیسیلیک ۳%

سولفوسالیسیلیک اسید,تهیه محلول ۰٫۱ نرمال سود,تهیه اسید کلریدریک ۱ مولار,طرز تهیه اسید کلریدریک ۰٫۱ نرمال,طرز تهیه اسید کلریدریک یک نرمال,تهیه محلول مولار,تهیه محلول رقیق از محلول غلیظ,طرز تهیه محلول با مولاریته مشخص طرز ساخت اسید سولفوسالیسیلیک ۳% ۳گرم اسید سولفوسالسیک را در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم .