رنگ آميزی گرم (روش اصلاح شده Perston-Morell)

روش رنگ آمیزی گرم همراه با ساخت مواد رنگ آمیزی باکتریها رنگ آميزی گرم (روش اصلاح شده Perston-Morell) ) محلولها   محلول كريستال ويوله   كريستال ويوله 10گرم                     (17 گرم) اتانول 100% 100 ميلي متر           (167 ميلي ليتر) آب مقطر 900 ميلي ليتر           (1500 ميلي ليتر)   رنگ رادراتانول حل كرده وآب رابه آن اضافه …

رنگ آميزی گرم (روش اصلاح شده Perston-Morell) ادامه »