گیاه آپارتمانی سینرر

سینرر  –  CINERARIA PERICALLIS HYBRID : نام علمی   COMPOSITAE  – کلاپرکها : خانواده جزایر قناری : بومی منطقه senetti pericallis,xhybtidus,senecio : نام های دیگر                 سینرر: این گل برای پرورش در گلدان و بصورت گل آپارتمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس اندازه گل 3 …

گیاه آپارتمانی سینرر ادامه »