غذاهایی که خانم ها نباید در مدت قاعدگی بخورند

  بعضی از غذاها باعث می شوند که خانم ها در مورد پریود خود کرامپ های دردناک، نفخ و بدخلقی بیشتری را تحمل کنند. با آنکه هیچ درمان جادویی برای دردهای قبل از قاعدگی (PMS) وجود ندارد، ولی اگر خانم ها در مدتی که پریود هستند از این غذاها دوری کنند، این مدت را آسانتر …

غذاهایی که خانم ها نباید در مدت قاعدگی بخورند ادامه »