عکس آزمایش بیوپسی بیضه

بیوپسی بیضه (روش انجام ازمایش،شرایط نمونه گیری،تفسیر نتایج)

نمونه برداری از بیضه یا همان بیوپسی بیضه بدلیل بررسی کیفیت اسپرم آقایان انجام می گیرد.در این نمونه برداری یک تکه کوچک از بیضه برداشته می شود. البته این تکه های نمونه می تواند ازد یک بیضه یا هر دو بیضه برداشته شود. تکه های نمونه گیری شده برای بررسی از نظر کیفیت اسپرم و …

بیوپسی بیضه (روش انجام ازمایش،شرایط نمونه گیری،تفسیر نتایج) ادامه »