شايع ترين اسیب های ورزش شنا

علت كمر درد در برخي شناگران,علت درد شانه در شناگران, پيشگيري از درد شانه در شناگران و …   آسيب هاي شنا اغلب از نوع آسيب هاي مزمن مي باشند و مكانيسم ايجاد آنها ربه علت استفاده بيش از حد عضو و حركات تكرار مي باشد . شايعترين نو آسيب در شناگران حرفه اي ، …

شايع ترين اسیب های ورزش شنا ادامه »