دررفتگي زانو ،درشت ني،راني

صدمه به زانو طوري كه استخوانهاي بالا و پايين زانو در رفته و با يكديگر تماس نداشته باشند . دررفتگيهاي زانو اغلب شامل كشيدگي و پاره شدن رباطهاي زانو مي شود . قسمتهاي درگير بدن : استخوانهاي درشت ني ، ران و استخوان كشكك . رباطهاي مفصل زانو . منيسك ( غضروف ) مفصل زانو …

دررفتگي زانو ،درشت ني،راني ادامه »