دررفتگي كشكك زانو (راه درمان)

جابجايي استخوان كشكك به طوري كه تماسي بين استخوانهاي مجاور نباشد افراد بالغ و جوان مستعد اين صدمه مي باشند . قسمتهاي درگير بدن : مفصل زانو و استخوان كشكك . استخوانهاي ران ، درشت ني و استخوانهاي ساق پا . بافت نرم اطراف محل دررفتگي شامل اعصاب ، لايه ضريع ، زردپي ها ، …

دررفتگي كشكك زانو (راه درمان) ادامه »