تشخیص اسینتوباکتر

تشخیص آزمایشگاهی اسینتوباکتر (جدول و افتراق،محیط کشت)

جنس اسینتوباکتر شامل باکتریهای گرم منفی، به شدت هوازی، غیر تخمیر کننده، غیر اسید دوست،غیر متحرک، کاتالاز مثبت و اکسیداز منفی با محتوای ۳۹٪ – ۴۷ G+C DNA است اعضای جنس اسینتوباکتر در همه جا حضور دارند، چرا که این ارگانیسمها بعد از غنی سازی در محیط کشت از انواع نمونه های حاصل از خاک …

تشخیص آزمایشگاهی اسینتوباکتر (جدول و افتراق،محیط کشت) ادامه »